​​ Bestel tot 9u voor verzending op dezelfde dag!
Webshop +32 (0)3 386 05 54 - ma. - vrij. 8:00 - 16:00

Inhoud:

1. Toepassingsgebied
2. Sluiten van het contract
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsmethoden
5. Leveringsvoorwaarden
6. Conformiteit en wettelijke garantie
7. Toepasselijk recht, bevoegde jurisdictie
8. Buitengerechtelijke beslechting van geschillen


 

1. Toepassingsgebied


1.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen een consument of een professional en MM Brown Deutschland GmbH (hierna genoemd "de verkoper") en met betrekking tot de door de verkoper aangeboden producten en / of diensten in zijn online shop. Deze Algemene Voorwaarden annuleren alle voorwaarden die door de klant worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Voor de doeleinden van deze AV wordt beschouwd als consument, elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn bedrijfs-, industriële, ambachtelijke activiteiten of zijn vrij beroep. De term "professional" die in deze algemene voorwaarden wordt gebruikt, betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt, ook via een andere persoon die in zijn naam of voor zijn rekening handelt, voor doeleinden die binnen de reikwijdte van zijn bedrijfsactiviteit vallen, zowel industrieel, ambachtelijk of als vrij beroep.
In deze Algemene voorwaarden verwijst de term 'klant' naar zowel een consument als een professional.


 

2. Sluiten van het contract


2.1 De productbeschrijvingen die in de online shop van de verkoper zijn gepubliceerd, komen overeen met de vaste aanbiedingen van de verkoper. Deze kunnen door de klant worden geaccepteerd volgens het hieronder beschreven proces. bestelling.

2.2 De klant kan een bestelling plaatsen en het aanbod van de verkoper accepteren via het bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Bij het plaatsen van een bestelling via het online formulier, geeft de klant, na het invoeren van de persoonlijke gegevens van de bestelling en het klikken op de knop die de bestelling voltooit ("Bestel nu"), een verklaring van definitieve acceptatie van het aanbod met betrekking tot de goederen in zijn bestelmandje.

2.3 De verkoper stuurt de klant een ontvangstbevestiging (per post of elektronisch) van de aan hem verzonden opdracht.

2.4 Het contract wordt gearchiveerd door de verkoper en een kopie wordt verzonden aan de klant samen met deze voorwaarden. Deze verzending vindt plaats op het moment dat de bestelling wordt verzonden, in de vorm van tekst (e-mail, fax of brief). Bovendien wordt dit document ook gearchiveerd op de website van de verkoper en kan het door de klant gratis worden aangevraagd via zijn wachtwoord-beveiligde account. De klant moet echter een account hebben aangemaakt op de site van de verkoper voordat hij zijn bestelling plaatst.

2.5 Alvorens het order te sluiten en een definitieve bestelling te plaatsen via het online formulier van de verkoper, heeft de klant de mogelijkheid om de ingevoerde informatie te corrigeren met de gebruikelijke functies van het toetsenbord. Bovendien wordt alle gecommuniceerde informatie opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster vlak voor de laatste validatie van de bestelling en kan deze op dezelfde manier worden gecorrigeerd.

2.6 Alleen de Nederlandse taal is geldig voor het sluiten van de overeenkomst.

2.7 De verwerking van de bestelling en het contact gebeurt per e-mail en via een geautomatiseerd orderverwerkingssysteem. De klant moet zorgen voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres om redenen van orderverwerking en zodat hij e-mails kan ontvangen die door de verkoper zijn verzonden. Daarnaast moet de klant er ook voor zorgen dat hij, in het geval van het gebruik van ongewenste e-mailfilters (anti-spam), alle e-mails die door de verkoper zelf of door derden worden verzonden in het kader van de orderverwerking kan ontvangen.

 

3. Herroepingsrecht
 

Klanten hebben herroepingsrecht. Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de informatie van de verkoper met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht.


 

4. Prijzen en betalingsmethoden


4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijvingen gepubliceerd door de verkoper, zijn de door de verkoper aangegeven prijzen eindprijzen in euro's, inclusief alle belastingen (inclusief btw). Daarom omvatten ze btw (btw). Verzend- en leveringskosten zijn mogelijk van toepassing. Ze worden, indien nodig, uitdrukkelijk aangegeven in de bijbehorende productbeschrijving.

4.2 De klant kan kiezen tussen de verschillende betalingsmethoden die op de website van de verkoper worden weergegeven.

4.3 Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, dient dit direct na het sluiten van de overeenkomst te worden gedaan.

4.4 Als de klant de betalingsmethode "PayPal" kiest, wordt de betaling uitgevoerd via de serviceprovider PayPal (Europe) S.a.r.l. en Co. S.C.A., Boulevard Royal, L-2499 Luxemburg, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden (zie https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_BE)

4.5 Als de klant de betalingsmethode Ingenico kiest dient deze eraan te denken dat het transactiebedrag op het moment van de transactie, rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.


 

5. Leveringsvoorwaarden


5.1 Levering van de goederen geschiedt wettelijk in overeenstemming met het door de klant opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen. Het afleveradres van de door de verkoper verwerkte en beheerde bestelling verwijst naar de uitvoering van de transactie.

5.2 Indien het transportbedrijf de goederen retourneert aan de verkoper vanwege de onmogelijkheid om ze aan de klant te leveren, zijn de kosten die zijn gemaakt voor het niet uitvoeren van de verzending ten laste van de klant. Dit is echter niet van toepassing indien de klant op de juiste wijze zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die tot de onmogelijkheid van de levering van de goederen leiden, of als hij voorlopig verhinderd was om de levering te ontvangen, tenzij de verkoper hem vooraf op de hoogte heeft gesteld van een vertraging van de leveringstermijn.

5.3 Om logistieke redenen is afhaling door de klant niet mogelijk.

 

6. Conformiteit & Wettelijke garantie


6.1 De verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden van artikel L.217-4 en volgende, van de code van consumptie en de verborgen gebreken van het verkochte product onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

6.2 De consument heeft een termijn van twee jaar vanaf levering van de goederen tot reageren. Hij kan kiezen tussen de reparatie of de vervanging van de goederen, onder voorwaarden van de kosten voorzien door het artikel L.217-9 van de code van consumptie. Hij dient de bewijzen te tonen van het gebrek aan conformiteit van de goederen gedurende de vierentwintig maanden na de levering van de goederen, behalve voor tweedehands goederen.

6.3 De wettelijke garantie van conformiteit is van toepassing ongeacht de commerciële garantie die kan worden verleend.

6.4 De consument kan besluiten de garantie in te voeren tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dit geval heeft hij de keuze tussen het besluit tot verkoop of de verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek

6.5 Raadpleeg de website van de verkoper voor mogelijke commerciële garanties.

6.6 Als de consument een verzoek wil indienen op grond van de wettelijke garantie van conformiteit zoals bedoeld in artikelen L. 217-4 en volgende van de code van verbruik of de garantie van de gebreken van het verkochte in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek kan hij het naar de verkoper sturen (GRAND BELGIAN SPECIALITIES NV – Industriestraat 18 , 2500 Lier, BE0479629861, Tel. +32 3 386 05 54 (enkel op werkdagen tussen 8 en 16h), E-mail: info @ chocolissimo.be).


 

7. Toepasselijk recht, bevoegde jurisdictie


7.1 Indien de klant een consument is in de zin van artikel 1.2, wordt elke rechtsverhouding tussen de contractpartijen beheerst door het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, met uitsluiting van het internationale handelsrecht van de Verenigde Naties. De bevoegde jurisdictie voor enig geschil in verband met dit contract is uitsluitend dat van de gewone verblijfplaats van de klant.

7.2 Als de cliënt een professional in de zin van artikel 1.2 is, wordt elke juridische relatie tussen de contractpartijen beheerst door het recht van het land waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft, met uitsluiting van het internationale handelsrecht van de Verenigde Naties. De bevoegde jurisdictie voor enig geschil in verband met dit contract is uitsluitend die van de statutaire zetel van de verkoper.

 

8. Buitengerechtelijke beslechting van geschillen


8.1 De Europese Commissie biedt een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Om geschillen met een verkoper te beslechten, hebben consumenten de mogelijkheid om bemiddeling via dit Europese platform te gebruiken.

8.2 In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwet is een minnelijke schikking ook van toepassing op grensoverschrijdende consumentengeschillen. Als de klant de dienst van een dergelijke bemiddeling wil gebruiken, kan hij de website van de commissie van evaluatie en controle van de bemiddeling van de consumptie raadplegen (https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/om-verder-te-gaan/mogelijke-alternatieve).

Deze website bevat met name de details van het Europees Centrum voor de Consument België en informatie over hoe de consument kan profiteren van de buitengerechtelijke beslechting van dergelijke grensoverschrijdende geschillen.

Als de klant de bemiddelingsdienst wil gebruiken tijdens een geschil met de verkoper, moet hij eerst schriftelijk contact opnemen met de verkoper. De dienst van de bemiddelaar kan alleen worden ingevoerd als er geen overeenkomst met de verkoper is bereikt.

Abonneer u voor onze nieuwsbrief en ontvang een korting.Copyright © 2014-2023. E-commerce by best.net